The 1st International Conference for Students in Science and Innovation: ISSI 2020

Proceeding of ISSI 2020

รางวัลการนำเสนอผลงาน

ประกาศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ (ISSI) ครั้งที่ 1

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISSI

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 1 และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 35 จัดขึ้นในวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 โดยการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ โดย Zip Event เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำโครงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างฐานข้อมูลด้านโครงงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้กับนักเรียน

What is ISSI

The 1st International Conference for Students in Science and Innovation: ISSI 2020 will be held during September 19 – 20, 2020. ISSI is an international platform for students who love doing science and innovation projects. In this conference, student will have a chance to share and exchange ideas in their science and innovation projects to their like-minded peers and public. Students’ science and innovation projects will be a good source of database for society where unique and creative ideas or innovation is spread.

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 1

และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท.

ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 35

(The 1st International Conference for Students in Science and Innovation: ISSI)

ผลรางวัล Oral Presentation

ผลรางวัล Poster Presentation

*****************************************************************

 Proceeding of ISSI 2020